عکس جزوات ارسال شده به دانش آموزان رو ملاحظه میکنید که همگی به دستشون رسیده و رضایت کامل دارن