بیوگرافی مهندس شیرافکن

برای مشاهده رزومه مهندس سیدعلیرضا شیرافکن،مدیریت گروه آموزشی جهش برروی عکس بالا کلیک کنید

کادر مشاورین آکادمی کنکور جهش

دکتر مردانی

دکتر مردانی
مشاور ارشد آکادمی کنکور جهش

دکتر آرش رئیسی

دکتر آرش رئیسی
عضو دپارتمان مشاوره جهش

دکتر علیرضا معمار
عضو دپارتمان مشاوره جهش

دکتر کاوه شیراوژن

دکتر کاوه شیراوژن
عضو دپارتمان مشاوره جهش

دکتر یگانه رحیمی تنها

دکتر یگانه رحیمی تنها
عضو دپارتمان مشاوره جهش

دکتر حسین شفاهی

دکتر حسین شفاهی
عضو دپارتمان مشاوره جهش

دکتر حمیدرضا ابراهیمی

دکتر حمیدرضا ابراهیمی
عضو دپارتمان مشاوره جهش

دکتر محمد شهبازی

دکتر محمد شهبازی
عضو دپارتمان مشاوره جهش

مهندس مهسا قوامی

مهندس مهسا قوامی
عضو دپارتمان مشاوره جهش

دکتر علیرضا قوامی

دکتر علیرضا قوامی
عضو دپارتمان مشاوره جهش

دکترشایان قلعه ای

دکترشایان قلعه ای
عضو دپارتمان مشاوره جهش

دکتر امیر محسن قره باغی

دکتر امیر محسن قره باغی
عضو دپارتمان مشاوره جهش

دکتر امیرفضلعلی

دکتر امیرفضلعلی
عضو دپارتمان مشاوره جهش