توجه: [ برای مشاهده رزومه و بیوگرافی ،مشاوران گروه آموزشی جهش بر روی عکس های هرکدام کلیک کنید ]

 

مهندس شیرافکن موسس گروه آموزشی جهش و موسس سایت جزوه درسی

مهندس سید علیرضا شیرافکن
مهندس سید علیرضا شیرافکن

کادر مشاورین آکادمی کنکور جهش

 

دکتر مردانی
دکتر مردانی مشاور  ارشد جهش

 

دکتر آرش رئیسی
دکتر آرش رئیسی مشاور جهش

 

دکتر علیرضا معمار
دکتر علیرضا معمار

 

دکتر کاوه شیراوژن
دکتر کاوه شیراوژن

 

دکتر یگانه رحیمی تنها
دکتر یگانه رحیمی تنها

 

دکتر حسین شفاهی
دکتر حسین شفاهی

 

دکتر حمیدرضا ابراهیمی
دکتر حمیدرضا ابراهیمی

 

دکتر محمد شهبازی
دکتر محمد شهبازی

 

مهندس مهسا قوامی
مهندس مهسا قوامی

 

دکتر علیرضا قوامی
دکتر علیرضا قوامی

 

دکترشایان قلعه ای
دکترشایان قلعه ای

 

دکتر امیر محسن قره باغی مشاور جهش
دکتر امیر محسن قره باغی

 

دکتر امیرفضلعلی
دکتر امیرفضلعلی