عکس کمی از کارنامه های دانش آموزان رو مشاهده میکنید

که موفقیت دانشجویان عزیز که توسط گروه آموزشی جهش به موفقیت رسیده اند روز به روز درحال افزایش است