Tag Archives: تغذیه سالم

تغذیه مناسب قبل از امتحانات و کنکور یک دانش آموز

مغز شما بیست درصدگلوکز،سی وپنج درصد ویتامین ها و مواد معدنی، چهل درصدآب وحدودپنجاه درصدچربی بدنمان را استفاده میکند پس یک تغذیه مناسب را به این صورت است: