Tag Archives: رشته تجربی در دفترچه کنکور

بررسی اجمالی دفترچه ی دروس اختصاصی رشته تجربی

دفترچه ی دروس اختصاصی رشته تجربی

ضرایب دروس اختصاصی در رشته تجربی در 5 زیر گروه این رشته است که باهم متفاوت هستند. درس زیست ضرایب 2 و 4 دارد.
ریاضی و شیمی ضرایب 2، 3 و 4، فیزیک ضرایب 2 و 3، و زمین شناسی ضرایب 0، 1 و 4 دارد؛