Tag Archives: موتور پروتئین

زندگی پنهان سلول – فیلم ضبط شده از داخل سلول

زندگی پنهان سلول

120تریلیون سلول لازم است تا انسان ساخته شود، آنها واحدهای بنیادین زندگی اند که مغز، ماهیچه‌ها، اندام ها و تمامی بخش‌های بدن مارا میسازند. در دهه‌ی گذشته دانشمندان توانستند چیزی را به تماشا بنشینند که زمانی ناشدنی بود (دنیای درون سلول انسان). پیشرفت های تازه به اونجایی رسیده است که دانشمندان میتوانند طوری درون سلول […]